ΚΥΑ_ΥΠΕΝ_ΔΕΠΕΑ_26201_08.03.2024_ΦΕΚ_Β_1650

Οδηγός_ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΕΠΙΧΕΙΡΩ_κωδικοποιημένος έως 15.5.2024

Παραρτήματα Οδηγού

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 – Πληροφορίες για την υποβολή, έγκριση, υλοποίηση και καταβολή της Αίτησης Συμμετοχής στο Πρόγραμμα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 – Λειτουργία Καταπιστευτικού Λογαριασμού (escrow account)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 – ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΜΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 – ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 – ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΔ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 – Απαιτούμενα δικαιολογητικά πληρότητας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 – ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 – ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 – ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12 – ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 13 – ΓΑΚ 651-2014

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14 – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 651-2014

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 15 – Πίνακας Επιχορηγήσεων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 16 – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΔ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 17 – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΔ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 18 – ΣΩΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

 

Υπεύθυνες Δηλώσεις

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΩΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΜΕ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ