Η δράση «Εξοικονομώ Επιχειρώ» χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η δράση αποτελεί μέρος των πολιτικών και μέτρων του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), το οποίο καθορίζει με λεπτομέρεια το σχέδιο δράσης για την επίτευξη συγκεκριμένων ενεργειακών και κλιματικών στόχων έως το 2030. Βασικά στοιχεία για το ΕΣΕΚ είναι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης εφαρμόζοντας τη στρατηγική για την ανακαίνιση του κτιρίου στον οικιακό και τον τριτογενή τομέα και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της ανταγωνιστικότητας του βιομηχανικού τομέα.

Το δυναμικό ενεργειακής απόδοσης του τριτογενούς τομέα είναι αρκετά υψηλό, καθώς συνδέεται στενά με την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, ιδίως σε υποτομείς όπως ιδιωτικά γραφεία, εμπορικά κτίρια και ξενοδοχεία. Περίπου το 65% αυτού του κτιριακού αποθέματος έχει κατασκευαστεί πριν από το 1980 και σε μικρό βαθμό έχει ανακαινιστεί, οδηγώντας σε αναποτελεσματικούς κελύφους κτιρίων, συστήματα κλιματισμού θέρμανσης και εξαερισμού, όπως έχει οριστεί με την εισαγωγή του συστήματος πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης.

Οι MME αλλά κυρίως οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, τόσο στον δευτερογενή όσο και στον τριτογενή τομέα, με λιγότερους από πενήντα (50) υπαλλήλους και ετήσιο κύκλο εργασιών κάτω των 10 εκατ. € αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα της ελληνικής οικονομίας. Έχουν ακόμη μεγαλύτερη ανάγκη για βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης, δεδομένης της έλλειψης εσωτερικών διαχειριστών ενέργειας και εμπειρογνωμόνων, αλλά και της δυσκολίας πρόσβασης σε χρηματοδότηση για τις απαιτούμενες παρεμβάσεις.

Το προτεινόμενο πρόγραμμα αποτελεί μέρος προσπάθειας για την εφαρμογή της πράσινης μετάβασης και σχετίζεται με τους ακόλουθους στόχους για το κλίμα και το περιβάλλον που ορίζονται στον κανονισμό ΕΕ 2020/852:

  • περιορισμός της κλιματικής αλλαγής
  • προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
  • μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία

Επιπλέον, ευθυγραμμίζεται με μια σειρά πρόσφατων οδηγιών και κανονισμών της ΕΕ που έχουν εναρμονιστεί στο ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο όπως το 2010/27 (Οδηγία για την ενεργειακή απόδοση), 2918/844 (Οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων), 2018/2001 ( Σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, οδηγία 2018/1999 (Κανονισμός για τη Διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και τη Δράση για το Κλίμα) κ.α.

Φορέας Υλοποίησης του Προγράμματος είναι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (https://web.tee.gr)